Zet uw kind op de payroll

Kind op loonlijst/payroll - Entjes Administratie en Advies

Als u uw studerende kind financieel ondersteunt, is dat fiscaal niet aftrekbaar. Als u het goed aanpakt, is dat via een bijbaan bij u in de BV wel het geval. De Belastingdienst betaalt dan een flink deel van de rekening. Wat is er mogelijk?

Studeren is een dure aangelegenheid

Studieschulden kunnen dan ook makkelijk flink oplopen. Om dit te beperken, kiezen veel studenten er dan ook voor om parttime wat bij te verdienen. Maar dat kan wellicht ook bij u in de BV.

Wat zijn de voordelen?

Aftrek loonkosten

Als u uw studerend kind financieel ondersteunt, is dat niet fiscaal aftrekbaar. Via een bijbaan bij u in de BV is dat wel het geval, mits het reële werkzaamheden en een overeenkomstige beloning betreft. Bovendien hoeft er maar beperkt belasting betaald te worden. Rekening houdend met 8% vakantiegeld is tot zo’n € 675 aan verdiensten per maand de belastingheffing in 2021 zelfs nihil, maar ook bij een inkomen van € 1.000 per maand betaalt uw kind nog geen € 60 per maand aan belasting. Bruto is dus bijna netto.

Ook voordeel voor uw BV

Daarnaast is uw eigen kind als werknemer ook voor uw BV in het algemeen voordeliger dan een willekeurige derde. Meewerkende kinderen zijn namelijk meestal niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen, zodat u ook geen premies betaalt, omdat er vaak geen gezagsverhouding is. Let op. Wilt u hierover zekerheid, neem dan vooraf contact op met uw inspecteur. Wel moet er premie Zorgverzekeringswet betaald worden, anno 2021 7%.

Wat is er nog meer mogelijk?

Werkkostenregeling

Als uw kind bij uw BV in dienst is, kan er ook gebruik worden gemaakt van de werkkostenregeling. Via de vrije ruimte van de werkkostenregeling kunt u in 2021 1,7% van de loonsom van uw BV tot € 400.000 uitgeven aan belastingvrije vergoedingen of verstrekkingen. Over het meerdere boven € 400.000 is dit nog 1,18%. Hiermee kunt u bijv. de kerstpakketten belastingvrij verstrekken. Tip. U mag de vrije ruimte ook deels besteden aan vergoedingen en verstrekkingen voor uw kind, zoals een smartphone. U moet hierbij wel redelijk blijven, maar tot een bedrag van € 2.400 per werknemer per jaar doet de Belastingdienst niet moeilijk.

Auto of laptop

Omdat uw kind fiscaal als werknemer geboekt staat, kunt u ook gebruikmaken van alle mogelijkheden die er zijn voor vrijgesteld loon en in beginsel ook een auto van de zaak ter beschikking stellen. Verzorgt uw kind bijv. de website van uw bedrijf, dan is het te verdedigen dat een pc of laptop hiervoor noodzakelijk is. U kunt deze dan belastingvrij verstrekken. Uw kind kan deze dan tevens voor de studie gebruiken.

Studiefinanciering en kinderbijslag

Grens voor bijverdiensten?

Als uw kind studiefinanciering geniet, mag het in sommige gevallen in 2021 niet meer dan € 15.415,63 bijverdienen. Dit geldt alleen voor het mbo en voor het oude stelsel voor hbo en universiteit. Voor kinderen tot 18 jaar krijgen de ouders kinderbijslag. Deze komt niet in gevaar als er te veel wordt bijverdiend.

Coronasteun?

Verzekerd voor werknemersverzekeringen?

Bij minstens 20% omzetverlies vanwege corona, kunt u via de NOW een tegemoetkoming krijgen in de loonkosten. Dat geldt niet voor de loonkosten van uw kind, tenzij uw BV voor hem premies werknemersverzekeringen betaalt. Dit is meestal niet het geval. Tip. Betaalt uw BV daarentegen wel premies werknemersverzekeringen, dan kan er in principe dus ook voor de loonkosten van uw zoon en dochter een tegemoetkoming worden verkregen.

Als u uw studerende kind op de payroll zet, kan hij jaarlijks zo’n € 8.800 onbelast bijverdienen, mits het reële werkzaamheden en een overeenkomstige beloning betreft. Bovendien kunt u de werkkostenregeling en vrijstellingen voor werknemers gebruiken. Zo heeft uw BV een goedkope werknemer en uw kind een leuke bijverdienste.

Read more

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, wat nu te doen?

Wet kwaliteitsborging bouw - Entjes Administratie en Advies

Er is veel over te doen geweest, maar de invoering van de ‘Wet kwaliteitsborging voor het bouwen’ (Wkb) staat gepland voor 1 januari 2022. Wat houdt de wet in? Wat te doen in de voorbereiding naar de invoering?

Doel

Het doel van de ‘Wet kwaliteitsborging voor het bouwen’ (Wkb) is om de bouwkwaliteit alsmede het bouwtoezicht te verbeteren door inschakeling van private kwaliteitsborgers. Daarnaast vindt een verruiming van de aansprakelijkheid van aannemers ten opzichte van particuliere en professionele opdrachtgevers plaats. Een bijkomend effect is nog dat door de andere manier van werken de faalkosten drastisch minder kunnen worden.

Bouwwerken

Het enige criterium bij invoer van het stelsel is dat het uiteindelijk geldt voor alle vergunningsplichtige bouwwerken in de woningbouw, u-bouw of infra en ongeacht of het om nieuwbouw, verbouw, renovatie of onderhoud gaat. Invoering zal fasegewijs gebeuren volgens de ingestelde gevolgklassen.

Middelen

Voor realisatie van de doelstelling zullen projecten worden getoetst op kwaliteit door een onafhankelijke marktpartij (kwaliteitsborger). Bij oplevering geeft de kwaliteitsborger een verklaring af aan het bevoegd gezag, waarbij de ingebruikname wordt geregeld. Om dit alles goed te borgen, zullen er in het Burgerlijk Wetboek wijzigingen omtrent oplevering e.d. worden doorgevoerd.

Toezicht

De gemeente blijft verantwoordelijk voor het toezicht op de bestaande bouw en omgevingsveiligheid en blijft het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag kan tijdens de bouw informatiemomenten en stopmomenten opleggen.

Uw stappenplan in aanloop naar de wet

 1. Inventarisatie. Breng in kaart op welke manier kwaliteit, oplevering en herstel gebreken tot nu toe worden uitgevoerd binnen het bedrijf. Leg de uitkomsten naast de nieuwe voorwaarden ‘Wkb’, zodat duidelijk wordt waarop aangepast moet worden.
 2. Training en instructie. Om voldoende kennis te verzamelen, zullen directbetrokkenen in de onderneming moeten worden opgeleid. Ook het uitvoerend personeel moet bekend worden gemaakt met de eisen volgens de wet. Zorg voor instructiebladen op de werkvloer.
 3. Kwaliteitsborger. Volgens de eisen uit de ‘Wkb’ moet een bouwwerk voldoen aan wettelijk vastgelegde eisen. Voor controle hierop moet een kwaliteitsborger worden ingeschakeld. Maak afspraken met een of meerdere kwaliteitsborgers en leg alles schriftelijk vast. Let op dat u zelf een kwaliteitsborger in dienst kunt hebben. Echter moet de opdrachtgever wel akkoord gaan met de keuze van kwaliteitsborger.
 4. Leveranciers en onderaannemers. Ook moeten er sluitende afspraken met leveranciers en onderaannemers gemaakt worden ten aanzien van uitvoer van de wet. Denk aan documentatie en bewijsvoering over kwaliteit, e.d., zodat er aan alle wettelijke eisen wordt voldaan en deze worden opgenomen in het opleverdossier.
 5. Opdrachtgevers aansprakelijkheid. Neem in het uitvoeringsplan mee dat opdrachtgever een getoetst ontwerp aanlevert dat dan onderdeel uitmaakt van het opleverdossier. Neem dit wel serieus in verband met de aansprakelijkheid later.
 6. Opleverdossier. De aannemer moet bij oplevering een opleverdossier aan de opdrachtgever overhandigen. De eis is om volledig inzicht te geven over de nakoming van de overeenkomst.
 7. Aansprakelijkheid. Let op de aansprakelijkheidsverzekering of aanvullende verzekeringen (bijv. Bouwgarant) hoe er verzekerd is tegen de gevolgen van faillissement en risico’s van schade en gebreken als zekerheid voor opdrachtgever. Extra is nog dat ook als gebreken bij oplevering niet geconstateerd zijn, de aannemer aansprakelijk blijft, tenzij de gebreken niet aan aannemer zijn toe te rekenen. De bewijslast ligt dan wel bij aannemer.
 8. Opleveren en laatste termijn. Net als nu kunnen particuliere opdrachtgevers 5% van de aanneemsom parkeren bij de notaris. Vanaf 1 januari 2022 keert de notaris het geld pas uit, als opdrachtgever aangeeft dat er aan alle voorwaarden is voldaan. Pas hiervoor onder andere de algemene voorwaarden aan.
 9. Risicobeoordeling. In het stelsel moet voor een bouwwerk vooraf geïnventariseerd worden welke de risico’s er zijn en hoe er voldaan wordt aan de voorschriften. Dit wordt samen met de noodzakelijke beheersmaatregelen vastgelegd in een borgingsplan.
 10. Algemene voorwaarden. Het is altijd verstandig om regelmatig de algemene voorwaarden te toetsen. Bij de invoer van de ‘Wkb’ zullen aanpassingen zeker nodig zijn.

Per 2022 zal de ‘Wkb’ fasegewijs ingaan voor alle vergunningsplichtige bouwwerken in de woningbouw, u-bouw of infra en ongeacht of dit nieuwbouw, verbouw, renovatie of onderhoud is. Volg ons stappenplan om er klaar voor te zijn.

Read more

Verlies 2020 versneld verrekenen met de coronareserve

Verlies verrekenen coronareserve - Entjes Administratie en Advies

De coronareserve is een fiscale faciliteit waarmee u het verlies uit 2020 vanwege de coronacrisis versneld kunt verrekenen. Wat nu als u dit bent vergeten toe te passen of als uw bedrijf door de nieuwe lockdown in 2020 toch verlieslijdend blijkt te zijn?

Hoe werkt de coronareserve?

Als uw onderneming over 2020 een verlies heeft geleden als gevolg van de coronacrisis, dan mag u dit verlies al in uw aangifte vennootschapsbelasting (Vpb) 2019 in aanmerking nemen. In deze aangifte mag dan namelijk een coronareserve worden opgevoerd, waardoor de winst over 2019 wordt verlaagd met het verlies uit 2020. Hierdoor hoeft u minder lang te wachten op verrekening van dit verlies.

Voorwaarden

Aan het vormen van een coronareserve zijn de volgende voorwaarden verbonden:

 1. u verwacht een verlies over het boekjaar 2020 dat verband houdt met de coronacrisis;
 2. dit verwachte verlies kan niet groter zijn dan het totale verlies over het boekjaar 2020;
 3. de dotatie aan de coronareserve in het boekjaar 2019 bedraagt maximaal de winst over het boekjaar 2019 die zou gelden zonder de vorming van de coronareserve;
 4. de reserve wordt uiterlijk in het boekjaar 2020 volledig in de winst opgenomen.

Voorbeeld

Uw BV heeft in 2019 een winst behaald van € 300.000. In 2020 volgt er een omzetderving als gevolg van de coronamaatregelen. Hierdoor verwacht u over 2020 een verlies van € 400.000. U kunt dan in 2019 een fiscale coronareserve vormen van maximaal € 300.000, omdat de hoogte van de coronareserve gemaximeerd wordt op het bedrag van de winst voor dotatie aan de coronareserve.

Staat aanslag 2019 onherroepelijk vast?

Coronareserve alsnog opvoeren

Stel nu dat u ten onrechte de coronareserve niet in uw aangifte Vpb over 2019 heeft opgevoerd, bijv. omdat pas door de lockdown in december 2020 uw onderneming in 2020 verlieslijdend blijkt. Dit kan spelen bij ondernemingen waarvan het resultaat sterk afhankelijk is van de laatste maand van het jaar. Valt hier nog iets aan te doen? Waarschijnlijk wel.

Definitieve aanslag

U mag namelijk de coronareserve opvoeren in uw aangifte Vpb 2019 zolang de aanslag over dat jaar nog niet onherroepelijk vaststaat. Concreet betekent dit dat de bezwaartermijn (zes weken) op de definitieve aanslag 2019 nog niet mag zijn verstreken. In dat geval kunt u alsnog profiteren van de coronareserve door een verbeterde aangifte Vpb in te dienen over 2019.

Toch te laat?

Aangifte 2020 snel indienen

Als de aanslag Vpb over 2019 al onherroepelijk vaststaat, dan kunt u het beste zo spoedig mogelijk aangifte doen over 2020. Door de definitieve vaststelling hiervan kan uw verlies uit 2020 verrekend worden met 2019. Dit proces kunt u nog bespoedigen door het aanvragen van een voorlopige verliesbeschikking. Daarmee kan een deel (80%) van het verwachte verlies al verrekend worden, voordat de aangifte Vpb 2020 daadwerkelijk definitief is vastgesteld.

Meer weten?

Vragen en antwoorden

De Belastingdienst heeft diverse vragen en antwoorden over de coronareserve gepubliceerd. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de gevolgen voor andere regelingen, zoals de innovatiebox, geruisloze terugkeer, fusies en splitsingen, alsmede de fiscale eenheid.

Als 2020 vanwege de coronacrisis toch een verliesgevend jaar blijkt te zijn, kunt u alsnog een coronareserve opvoeren in uw aangifte vennootschapsbelasting 2019. Voorwaarde is wel dat u nog geen definitieve aanslag 2019 heeft ontvangen, waarvan de bezwaartermijn (zes weken) is verstreken.

Read more

Verkoopopbrengst woning belast in box 3

Verkoopopbrengst woning box 3 - Entjes Administratie en Advies

De verkoopopbrengst van een woning op 1 januari is belast in box 3. De op 1 januari nog in rekening te brengen termijnen van een koop-/aannemingsovereenkomst zijn geen schuld in box 3.

Opbrengst woning

Een man verkoopt zijn woning. Dat levert hem € 368.532 op in 2017 en dat stort hij op zijn bankrekening. In 2017 gaat hij een koop-/aannemingsovereenkomst aan. Daarvoor doet hij in 2017 diverse betalingen. Op 1 januari 2018 resteert er nog een bedrag van € 193.973 van de oorspronkelijke koopsom van de woning.

Bezitting box 3

In geschil bij Rechtbank Noord-Holland (ecli:nl:rbnho:2020:10031) is of het bedrag van € 193.973 tot het box 3-vermogen behoort. De rechtbank oordeelt dat het niet relevant is dat het geld afkomstig is uit de verkoop van de woning. Een geldbedrag dat op de peildatum op een bankrekening staat, is een bezitting voor box 3. Daarbij is de herkomst of het bestedingsdoel van een bedrag niet relevant. De man vindt ook dat er een ongerechtvaardigd onderscheid is tussen kopers van een bestaande woning en een nieuwbouwwoning. Degene die in een keer betaalt, heeft geen profijt meer van het geld dat op de bankrekening staat volgens de rechtbank. Kopers van een woning die in termijnen kunnen betalen, hebben dat profijt wel. Er is dus geen strijd met het gelijkheidsbeginsel.

Geen schuld box 3

Volgens de man leidt het aangaan van een koop-/aannemingsovereenkomst tot een schuld in box 3 op 1 januari 2018 voor de termijnen die nog in rekening gebracht moeten worden. De rechtbank is het daar niet mee eens. Er is pas een verplichting tot betaling van een termijn als de aannemer een bepaalde vooraf afgesproken bouwprestatie heeft geleverd. Dan pas is er sprake van een schuld in box 3.

Bz-advies

De verkoopopbrengst van een woning op een bankrekening op 1 januari is belast in box 3. Rond een koop-/aannemingsovereenkomst zo veel mogelijk voor 1 januari af. De nog in rekening te brengen termijnen van een koop-/aannemingsovereenkomst op 1 januari zijn namelijk geen schuld in box 3.

De verkoopopbrengst van een woning op 1 januari op een bankrekening is belast in box 3. Als dan nog niet alle termijnen van een koop-/aannemingsovereenkomst zijn betaald, vormen de nog te betalen termijnen geen schuld in box 3. Er is namelijk pas een schuld na het gereedkomen van een bepaalde bouwprestatie.

Read more

Hoe belangrijk is een sluitende rittenregistratie?

Sluitende rittenregistratie - Entjes Administratie en Advies

Wie in een auto van de zaak rijdt, heeft met de bekende bijtelling te maken. Deze kan worden ontgaan door te bewijzen dat in een jaar niet meer dan 500 km privé wordt gereden. Hoe belangrijk is een sluitende rittenregistratie daarbij?

Bijtelling wegens privégebruik

Ondernemers, dga’s en werknemers met een auto van de zaak hebben met de bekende bijtelling te maken. Vanwege het privégebruik van de auto moeten zij een percentage van de cataloguswaarde bij het inkomen tellen en kunnen ondernemers dit percentage niet ten laste van de winst brengen. Gebruiken zij de auto niet of nauwelijks privé, dan is het mogelijk om aan de bijtelling te ontkomen door te bewijzen dat de auto niet meer dan 500 km privé is gebruikt.

Bewijs leveren

Wie aan de bijtelling wil ontkomen, moet hiertoe het bewijs leveren. Het ligt voor de hand hiervoor een rittenregistratie te gebruiken, maar dit is niet verplicht. De Belastingdienst heeft zelfs voorgeschreven aan welke eisen een dergelijke rittenregistratie moet voldoen, maar dit neemt niet weg dat ook zonder rittenregistratie het bewijs geleverd mag worden. Dit bleek onlangs nog voor de rechtbank in Groningen, waar een collega van u met gedeeltelijk succes een navordering over vijf jaren aanvocht (ECLI:NL:RBNNE:2020:4493) . Wat speelde er?

Excelbestand beschadigd

Uw collega reed in een Peugeot 308 die hij naar eigen zeggen jaarlijks niet meer dan 500 km privé gebruikte. Tijdens een boekenonderzoek bleek echter dat de Excelbestanden waarin de ritten met de Peugeot waren bijgehouden, beschadigd waren. De bestanden waren goeddeels onleesbaar. Uw collega probeerde de rittenstaten zo goed mogelijk te herstellen met behulp van de wel leesbare gedeeltes, zijn urenregistratie, zijn agenda, de facturen en een routeplanner. Dit lukte hem vrij behoorlijk, maar de rittenstaten waren niet sluitend en vertoonden hier en daar nog fouten. De inspecteur wees de bezwaren dan ook af en handhaafde zijn correcties op de winst over vijf jaren voor in totaal ruim € 42.000.

Onjuiste rittenregistratie niet fataal

Uw collega stapte naar de rechter. Deze nam voor ieder jaar de herstelde rittenstaten in ogenschouw om te beoordelen of deze voldoende bewijs leverden om te concluderen dat er met de auto niet meer dan 500 km in het jaar was gereden. Dat de rittenstaten niet perfect waren, was volgens de rechter niet van belang. U hoeft immers niet iedere gereden kilometer te bewijzen, maar slechts te bewijzen dat u met de auto niet meer dan 500 km privé heeft afgelegd. De rechter stelde zelfs dat alleen uw enkele verklaring voldoende kan zijn om tot deze conclusie te komen. Het gaat er volgens de rechter wel om hoeveel gewicht deze verklaring in de schaal legt.

Bewijs ten dele geleverd

De rechter kwam tot de conclusie dat voor twee jaren het bewijs was geleverd dat met de auto niet meer dan 500 km privé was gereden. Voor drie jaren was dit bewijs niet geleverd en bleven de navorderingen dus in stand. Daarbij was onder meer van belang dat voor bepaalde fouten een logische verklaring kon worden geven en in andere gevallen niet.

Wat kunt u hiermee?

Het privégebruik van de auto van de zaak ligt bij de fiscus al jaren onder een vergrootglas. Wilt u (of uw werknemer) aan de bijtelling ontkomen, dan maakt u het zich makkelijk door een sluitende kilometeradministratie bij te houden. Nog makkelijker wordt het als u dit digitaal doet met een erkend programma met een keurmerk ( https://keurmerkritregistratiesystemen.nl ). Zorg regelmatig voor een back-up en sla dit op in de cloud. Het bespaart u veel ellende.

Een sluitende rittenregistratie is de makkelijkste manier om te bewijzen dat u de auto van de zaak niet meer dan 500 km privé heeft gebruikt, maar is niet verplicht. Gebruik het liefst een rittenregistratie met keurmerk en sla deze regelmatig op, bij voorkeur in de cloud.

Read more

Tijdelijke uitbreiding zorgplicht werkgever via Arbobesluit

Uitbreiding zorgplicht Arbobesluit - Entjes Administratie en Advies

Zolang heel Nederland nog niet is ingeënt en de Britse COVID-19-mutatie nog onder ons is, wordt het belang van uw zorgplicht nog groter. Om dit te waarborgen, is het Arbobesluit tijdelijk aangepast. Wat speelt er?

Arbobesluit en uw zorgplicht

Het Arbeidsomstandighedenbesluit, ook wel Arbobesluit genoemd, kent nadere regels om de gezondheid, veiligheid en het welzijn van werknemers (en zzp’ers, vrijwilligers, etc.) te bewerkstelligen. Het is de bedoeling dat ongevallen en ziektes op de werkplek worden voorkomen. Let op.  Er bestaat een algemene zorgplicht om een medewerker een veilige werkplek te garanderen. Dit is niet nieuw. De regering heeft het nodig geacht om een nadere uitwerking in het kader van de infectiebestrijding hieraan toe te voegen. Het zijn dus geen nieuwe regels, maar een basis voor de verplichtingen van de werkgever bij het nemen van maatregelen of voorzieningen.

Verplicht. De werkgever is nu echt verplicht om:

 1. voldoende hygiënische voorzieningen te treffen. Hieronder wordt onder meer verstaan het houden van afstand, overheidsmaatregelen, zoals handen wassen, geen handen schudden, het vermijden van ziektes, maar ook het plaatsen van schermen, het ventileren van ruimtes, het dragen van gelaatsbescherming of mondkapjes en het ontsmetten van arbeidsplaats en gereedschappen;
 2. doeltreffende voorlichting en onderricht te geven. De werknemer zal duidelijk en regelmatig op de hoogte gebracht moeten worden van de maatregelen. Deze voorlichting zal ook in vreemde talen moeten worden gegeven als er buitenlandse medewerkers zijn;
 3. adequaat toezicht te houden op de naleving hiervan. De werkgever zal de medewerkers hierop moeten aanspreken als er sprake is van overtredingen.

Niet alleen voor werknemers

Een en ander geldt niet alleen voor de werknemers, maar ook voor de vrijwilligers, zelfstandigen en meewerkende werkgevers, maar de werkgever moet ook gevaar voor derden op de arbeidsplaats voorkomen of beperken.

Per sector

Wellicht komen er nog meer nadere regels en invullingen, maar dit is vooralsnog niet bekend en er kunnen ook nog nadere maatregelen worden getroffen in lagere regelgeving alsmede aanvulling in de zogenaamde ‘arbocatalogi’. In veel branches is een nadere uitwerking van arbomaatregelen in een specifieke sector vastgelegd.

Gevolgen van niet naleven

Nu zullen veel werkgever zich hier wel aan houden, maar als een werkgever dit niet of onvoldoende doet, dan kunnen er sancties volgen. De Inspectie SZW (voorheen de arbeidsinspectie) kan binnentreden ter controle bij de werkgever, maar ook bij arbeidsplaatsen in woningen. Hij kan vervolgens ook boetes of dwangsommen opleggen.

Voorkom sluiting. Last but not least: na een waarschuwing kan ook sluiting van het bedrijf volgen!

Voorkom ook boete werknemer. De werknemer kan ook worden aangesproken door de Inspectie SZW. Deze kan ook de werknemer die zich niet houdt aan de voorschriften van de werkgever, een boete geven van maximaal € 450.

Regeling geldt voor drie maanden. De uitbreiding geldt voor drie maanden. Deze kan voor het aflopen van deze drie maanden weer voor drie maanden worden verlengd. Het is dus specifiek bedoeld voor het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus.

U heeft nu, nog meer dan voorheen, de zorgplicht om specifieke maatregelen (hygiëne, afstand houden, schermen, ventilatie, ontsmetting werkplek, etc.) te treffen ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus (en de mutatie). U bent verplicht om werknemers, vrijwilligers en zelfstandigen op de werkplek aan te spreken op naleving hiervan.

Read more

Belastingdienst start proef webmodule inhuren zzp’ers

Belastingdienst proef webmodule ZZP - Entjes Administratie en Advies

Als u een zzp’er inhuurt voor bepaald werk, heeft u natuurlijk samen graag zekerheid over de arbeidsrelatie die u met elkaar aangaat. De Belastingdienst is op 12 januari 2021 gestart met een pilot van een webmodule. Wat kunt u hiermee?

U wilt geen dienstbetrekking

Als u een zzp’er inhuurt, hebben opdrachtgever en opdrachtnemer natuurlijk graag zekerheid over de arbeidsrelatie die u met elkaar aangaat. U bent immers samen verantwoordelijk voor de arbeidsrelatie die u samen aangaat. Zo wilt u ervoor zorgen dat er dat er dus geen sprake is van een dienstbetrekking. Let op. De regels over het inhuren van zzp’ers zijn echter voor veel opdrachtgevers nog steeds niet geheel duidelijk. Het kabinet heeft daarom een webmodule laten maken die daarin meer duidelijkheid moet verschaffen.

Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie

Per 12 januari 2021 is dan ook de pilot van de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie (WBA) online. Deze pilot duurt ten minste zes maanden. Door online een vragenlijst in te vullen, krijgt u een indicatie of u een zelfstandige mag inhuren voor een opdracht of dat er voor de opdracht een arbeidscontract aan te pas moet komen. Het invullen van de lijst neemt volgens de toelichting circa 45 minuten in beslag. Tip.  Deze pilot kunt u anoniem invullen. Gegevens over wie de module heeft ingevuld, worden niet opgeslagen. Ook de antwoorden worden niet opgeslagen. Let op.  In deze pilotfase kunnen er geen rechten worden ontleend aan de uitkomst. De uitkomst is dus slechts een indicatie! Tip.  De webmodule vindt u op https://survey.pilotwba.nl

Voor wie is de WBA bedoeld?

De WBA is bestemd voor opdrachtgevers die duidelijkheid willen over de aard van een arbeidsrelatie die ze willen aangaan. Let op 1.  De webmodule is niet bestemd voor opdrachtnemers. Let op 2 . De webmodule is ook niet bestemd voor branche- of sectorvertegenwoordigers (tenzij zij zelf opdrachtgever zijn). Na het beantwoorden van de vragen krijgt u een van de hiernavolgende uitkomsten.

 • Op basis van de door u gegeven antwoorden lijkt het erop dat u de klus buiten dienstbetrekking kunt laten uitvoeren.
 • Op basis van de door u gegeven antwoorden lijkt het erop dat er sprake zou kunnen zijn van een dienstbetrekking. Als er op deze manier zou worden gewerkt, is de kans groot dat er sprake is van een dienstbetrekking.
 • Op basis van de door u gegeven antwoorden kan er geen oordeel worden gegeven over de arbeidsrelatie. De antwoorden wijzen zowel op werken buiten dienstbetrekking, als op werken in dienstbetrekking.

Geen uitkomst. De module geeft in een aantal situaties geen uitkomst. Het heeft geen zin om de webmodule te raadplegen:

 • indien u een overeenkomst aangaat met een rechtspersoon (zoals een BV);
 • indien u een bemiddelaar bent en geen arbeidsrelatie aangaat met de opdrachtnemer;
 • indien er sprake is van tussenkomst;
 • bij een grensoverschrijdende situatie.

Wat kunt u hiermee?

Omdat het hier nog om een pilot gaat, bevelen we aan om bij twijfel de situatie voor te leggen aan een adviseur of desnoods aan de Belastingdienst. Werkt u met een goedgekeurde modelovereenkomst en zegt de webmodule dat er toch sprake is van een dienstbetrekking, dan is de modelovereenkomst leidend. Het opschorten van de handhaving van de Wet DBA is ook verlengd tot na de evaluatie van deze pilot.

De pilot Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie (WBA) is enkel bestemd voor opdrachtgevers om te bepalen of de zzp’er mogelijk bij u in dienstbetrekking is. De uitkomst is indicatief, dus ontleen daar geen rechten aan. Extra advies blijft raadzaam.

Read more

Wijziging regels maïsteelt op zand- en lössgrond vanaf 2021

Wijziging maisteelt 2021 - Entjes Administratie en Advies

Bekend is nu dat u de maïs mag bemesten vanaf 15 maart. U moet uw maïspercelen uiterlijk 15 februari melden bij RVO.nl. Daarnaast geldt er een nieuwe wijziging: de korting van 65 kg stikstof per hectare geldt nu voor alle bedrijven. Wat speelt er voor u?

Meldplicht

Vanaf 2021 moet u uiterlijk 15 februari de percelen waarop u maïs wilt gaan telen, melden bij RVO.nl. Heeft u geen melding gedaan, dan mag u op dat desbetreffende perceel geen maïs telen.

Bij twijfel perceel melden. Twijfelt u op welk perceel u maïs gaat telen, meld dan alle potentiële percelen aan. Zo houdt u alle opties voor deze percelen open.

Later mest uitrijden

Naast de meldplicht geldt dat het aanwenden van drijfmest op gemelde percelen bouwland pas is toegestaan vanaf 15 maart (was 1 april). Deze uitgestelde aanwenddatum geldt ook voor vloeibaar zuiveringsslib. U moet dus vanaf 2021 alle maïspercelen aanmelden en op deze gemelde percelen bouwland, ongeacht of u daadwerkelijk maïs gaat telen, mag u pas vanaf 15 maart bemesten.

Toch geen maïsteelt?

Wilt u op een gemeld perceel toch geen maïs telen, maar u wilt wel voor 15 maart drijfmest uitrijden, dan moet u de melding op het perceel intrekken. U mag dan op dat perceel voor 15 maart drijfmest uitrijden, maar u mag op dat perceel in dat kalender jaar geen maïs meer telen.

Biologische maïs en suikermaïs onder folie.  De meldplicht en de uitgestelde aanwenddatum gelden niet voor biologisch geteelde maïs en suikermaïs geteeld onder folie.

Telen na vernietiging grasland

Korting bij telen na vernietiging grasland.  Voor derogatiebedrijven geldt al enige jaren een korting van 65 kg stikstof per hectare indien de maïs geteeld wordt aansluitend aan het vernietigen van grasland. Vanaf 2021 gaat deze korting gelden voor alle bedrijven op zand- en lössgrond.

Korting per hectare. De korting geldt voor de stikstoftotaalnorm (‘kunstmestnorm’).

Bemesten mag zonder monster

Voorheen was het alleen toegestaan om het gewas na graslandvernietiging te bemesten, indien de noodzaak met een graslandvernietigingsmonster aangetoond werd. Vanaf 2021 mag u de maïs die u teelt na graslandvernietiging bemesten zonder vernietigingsmonster, omdat uw stikstofruimte al is gekort.

Vanggewas gras

Is het gras dat u vernietigd een vanggewas dat in voorgaand jaar is ingezaaid, dan is de korting van 65 kg niet van toepassing. U hoeft ook geen graslandvernietigingsmonster te nemen om de maïs te mogen bemesten.

Vanggewas geoogst/beweid

Heeft u het ‘bovenstaande’ vanggewas gras geoogst voor veevoer of heeft u het beweid, dan wordt het vanggewas gezien als grasland. Gaat u op dit perceel dat jaar maïs telen, dan geldt de korting van 65 kg, maar u hoeft geen graslandvernietigingsmonster te nemen wanneer u de maïs wilt bemesten. Tip.  De korting en het graslandvernietigingsmonster zijn echter niet van toepassing als u gras heeft geteeld als verplicht vanggewas na maïs op zand-/lössgrond in het voorgaande jaar, ook niet als u het gras gebruikt voor veevoer.

Gaat u in 2021 maïs telen op zand- en/of lössgrond, dan moet u voor 15 februari alle percelen hebben aangemeld. U mag dan pas vanaf 15 maart drijfmest aanwenden. Teelt u de maïs na het vernietigen van grasland, houd dan in de meeste gevallen rekening met een korting van 65 kg/ha.

Read more

Voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2021

Voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2021 - Entjes Administratie en Advies

Per eind 2020 viel er bij veel ondernemers de voorlopige aanslag inkomstenbelasting weer op de mat. U moet alert zijn dat deze correct is vastgesteld. Hoe?

Voorlopige aanslagen (VA) 2021

De meeste ondernemers hebben de voorlopige aanslag (VA) inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen 2021 en de VA inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet 2021 ontvangen. Door het opleggen hiervan neemt de Belastingdienst een voorschot op de door u te betalen IB/PVV 2021 en Zvw 2021. Waar moet u op letten?

Verandert uw inkomen in 2021?

De Belastingdienst stelt de VA 2021 vast op basis van de laatst bekende gegevens, zoals de definitieve aanslag inkomstenbelasting 2019. Heeft u echter de VA 2020 gewijzigd, omdat u bijv. in 2020 meer of minder winst heeft gemaakt, dan gaat de Belastingdienst hiervan uit. Tip. Omdat u bijv. nu al weet dat u in 2021 meer winst gaat maken, wijzig dan uw voorlopige aanslag. Zo voorkomt u dat u bij de definitieve aanslag 2021 terug of bij moet betalen.

Coronacrisis

In 2020 zijn er door het kabinet een aantal fiscale maatregelen getroffen. Zo moet u met een tweetal fiscale maatregelen rekening houden als u uw voorlopige aanslag 2021 controleert.

 1. Betaalpauze hypotheek. U kunt tot 1 april 2021 bij uw hypotheekverstrekker een betaalpauze van maximaal twaalf maanden aanvragen voor uw hypotheek. Maakt u in 2021 gebruik van een betaalpauze, dan is in de meeste gevallen de hypotheekrente die u niet in 2021 betaalt ook niet aftrekbaar in 2021. Of de niet betaalde hypotheekrente wel of niet aftrekbaar is, kunt u navragen bij uw hypotheekverstrekker. Is de niet betaalde hypotheekrente niet aftrekbaar in 2021, wijzig dan de voorlopige aanslag 2021. Zo voorkomt u dat u bij de definitieve aanslag 2021 terug of bij moet betalen.
 2. Urencriterium. Voor de periode van 1 maart 2020 tot en met 30 september 2020 mocht u ervan uitgaan dat u 24 uur per week aan uw onderneming had besteed, ook als u door de coronacrisis gedurende deze periode geen of minder uren aan uw onderneming had besteed. Deze versoepeling geldt voor 2021 niet meer. Kunt u in u in 2021 niet meer voldoen aan het urencriterium van 1.225 uur, dan komt u niet in aanmerking voor bepaalde ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek, de oudedagsreserve en de meewerkaftrek. Wijzig uw voorlopige aanslag 2021. Zo voorkomt u dat u bij de definitieve aanslag 2021 terug of bij moet betalen.

Te hoog of te laag?

Is de voorlopige aanslag IB/PVV 2021 of Zvw 2021 te hoog of te laag vastgesteld, dan kunt u deze wijzigen. Dit doet u door in te loggen met uw DigiD bij Mijn Belastingdienst. Via Inkomstenbelasting kunt u bij Belastingjaar 2021 een VA inkomstenbelasting aanvragen of wijzigen.

Belastingrente

Een te laag opgelegde VA kan leiden tot 4% belastingrente. Dit kunt u voorkomen door voor het belastingjaar 2021 aangifte te doen voor 1 mei 2022 of om voor 1 mei 2022 een verzoek of wijziging voorlopige aanslag 2021 in te dienen. Indien de Belastingdienst de gegevens conform uw aangifte c.q. verzoek of wijziging overneemt, betaalt u geen belastingrente.

Betalingskorting

Betaalt u een te betalen voorlopige aanslag 2021 in één keer voor de eerste betaaldatum, dan krijgt u een betalingskorting. Let op.  Het percentage van de betalingskorting is vanaf 23 maart 2020 tot en met 31 december 2021 verlaagd van 4 naar 0,01%. Dit percentage is namelijk gekoppeld aan het invorderingspercentage dat vanwege de coronacrisis tijdelijk is verlaagd naar 0,01% tot en met 31 december 2021.

U moet met een tweetal fiscale (corona)maatregelen rekening houden als u uw voorlopige aanslag 2021 controleert: de betaalpauze hypotheek en het urencriterium.

Read more

Partnerschap Salarial Personeel- & Salarisadministratie

Partnerschap Salarial Personeel- & Salarisadministratie - Entjes Administratie en Advies

Wij zijn ervan overtuigd dat je samen verder kunt komen door krachten te bundelen. Ook wij als boekhouders kunnen niet “alles” weten. Wij zijn daarom een partnerschap aangegaan met een échte specialist op het gebied van salarisadministratie en personeelsvraagstukken:

 • Salarial Personeel- & Salarisadministratie

Een specialist die handelt en denkt op dezelfde wijze als Entjes Administratie en Advies en de ondernemer volledig kan ontzorgen.

Diensten

Bij ons houdt het niet op met enkel de salarisadministratie. Wij ontzorgen jou als ondernemer graag op het gebied van salarisadministratie en personeelszaken.

Salarisadministratie

 • Salarisverwerking (conform de wettelijke vereisten en indien van toepassing de cao)
 • Verwerken van de maandelijkse mutaties van de salarisverwerking
 • Aangiften loonheffing
 • Adviesgesprekken inzake personeel

Nieuwe en bestaande medewerkers

 • Proforma berekeningen
 • Kostenvergelijk payroll t.o.v. werknemers in dienst bij werkgever

Pensioen en verzekeringen

 • Pensioenaangiften (inclusief aan- en afmelding werknemers bij pensioenfonds)
 • Aan- en afmelding diverse verzekeringen waaronder ziekengeldverzekering
 • Aangifte PAWW

Ziek

 • Ziek- en herstelmeldingen bij arbodienst en ziekengeldverzekeraar
 • Aanvragen offertes ziekengeldverzekering en arbodienst

Contracten en overeenkomsten

 • Opmaken arbeidsovereenkomsten
 • Opmaken vaststellingsovereenkomsten
 • Wijzigingen op bestaande arbeidsovereenkomsten
 • Gebruikersovereenkomsten auto v.d. zaak

Ontslag

 • Berekeningen en betalingen transitievergoeding
 • Ontslagaanvraag via UWV

Verlof en Verzuim

 • Automatische meldingen van wettelijke regeling inzake de wet WAB
 • Aanvragen geboorteverlof werknemer
 • Aanvragen zwangerschapsverlof werkneemster
 • Digitaal verlof- en verzuimregistratie

Subsidies en ondersteuning

 • Aanvragen NOW steunfonds
 • Diverse subsidies aanvragen en controleren zoals subsidie praktijkleren en de LKV/LIV

Overig

 • Werkgeversverklaringen
 • Bewaken van de werkkostenregeling

Wij verzorgen alle contacten omtrent de salaris- en personeelsadministratie met derden. Zo houden wij onder andere contact met de Belastingdienst, het UWV, verzekeraars en pensioenfondsen.

Nmbrs en Exact Online

Voor de salarisadministratie werken wij met de software van Nmbrs. Dit is eenvoudige en duidelijke software, waarbij werknemers eenvoudig zelf de loongegevens uit NMBRS op kunnen vragen. Naast het opvragen van de salarisstrook en jaaropgaven kunnen werknemers ook via het portaal en de app verlof aanvragen, declaraties indienen en de tijdsregistratie gebruiken. Ook de verzuimregistratie van NMBRS voldoet aan de wet Poortwachter en is voor een werkgever enorm makkelijk te gebruiken.

NMBRS  is eenvoudig te koppelen aan ons boekhoudprogramma Exact Online. Dat houdt in dat alle journaalposten en betalingen rechtstreeks vanuit de salarisadministratie automatisch worden verwerkt in Exact Online en er een betaalbatch wordt klaargezet voor de loonheffing en de salarissen van de werknemers. De ondernemer hoeft hierdoor niets zelf bij te houden wat en wanneer er iets betaald moet worden aan de medewerkers of de Belastingdienst. Dit is nu enkel nog een druk op de knop.

Andere diensten

Onze experts zijn volledig op de hoogte van alle wet- en regelgeving en kunnen de ondernemers volledig ondersteunen. Problemen met een medewerker, een ziekmelding of tijdelijke ondersteuning nodig? Je kunt altijd bij ons terecht.

Wij helpen jullie graag met alle personeelszaken in onze combinatiepakketten. Zo helpen wij jullie ook graag met de boekhouding, de belastingaangiften, het opstellen van jaarrekeningen en/of tussentijdse rapportages en het geven van gerichte adviezen.

Wij maken graag een heldere offerte voor je op.

Read more
Archieven
×

Powered by WhatsApp Chat

× Hoe kan ik je helpen?